Program Chairs :

Dengkai Chen, Northwestern Polytechnical University, China

Shin-Jie Lee, National Cheng Kung University, Taiwan

Program Committee :

Nik Bessis, Edge Hill University, UK

Anis Boubaker, UQAM, Canada

Renata Carvalho, Eindhoven University of Technology, Netherlands

Hsi Min Chen, Feng-Chia University, Taiwan

Hai Dong, RMIT University, China

Yong-Yi Fanjiang, Fu Jen Catholic University, Taiwan

Javier Gonzalez-Huerta, Blekinge Institue of Technology, Sweden

Pierre Hadaya, Université du Québec à Montréal (UQAM), Canada

Kuo-Hsun Hsu, National Taichung University of Education, Taiwan

Nien-Lin Hsueh, Feng Chia University, Taiwan

Jong Yih Kuo, National Taipei University of Technology, Taiwan

Wim Laurier, Facultés Universitaires Saint-Louis, Belgium

Chu-Ti Lin, National Chiayi University, Taiwan

Chien-Hung Liu, NTUT, Taiwan

Sylvie Trudel, UQAM, Canada

Hong-Linh Truong, TU Wien, Austria

Hsiao-Ping Tsai, NCHU, Taiwan

Jianjie Chu, Northwestern Polytechnical University, China

Seungphil Hong, Sungsin University, South Korea

Hoh In, Korea University, South Korea

Juwook Jang, Sogang University, South Korea

Jae Ung Lee, Lousiana Technology University, USA

Vijay Sugumaranm, Oakland University, USA

Mingjiu Yu, Northwestern Polytechnical University, China

Suihuai Yu, Northwestern Polytechnical University, China

Local Organizing committee

Guangyi Xiao, Hunan University, China1